Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni
Aydınlatma Metni2022-02-01T14:31:08+03:00

İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

Değerli ziyaretçimiz, “Heypati Veterinerlik Ltd. Şti.” (“Klinik”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bir veri sorumlusuyuz. Bu nedenle Kliniğimizle iletişime geçmeden önce sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması hakkında bilgilendirmemiz gerekmektedir.

Web sitemizde bulunan form kapsamında işlenen kişisel verileriniz, size geri dönüş yapılarak hizmetlerimizden yararlanmanız için iletişim faaliyetinin sağlanabilmesi amacı dahilinde; KVKK’nin 5/2-c maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebiyle işlenmektedir. Kişisel verileriniz, web sitemizin iletişim bölümündeki ilgili alanları doldurmanız ve Klinik’e iletmeniz suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla toplanmaktadır.

Kliniğimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin sağlanabilmesi için hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılmaktadır, Klinik ile paylaşılan kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlara, ilgili kolluk kuvvetlerine ve avukatlarımıza aktarılabilecektir.

KVKK kapsamındaki haklarınız: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmedir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Klinik’e iletebilirsiniz.

WHATSAPP AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz, whatsapp hattımızdan tarafımızla iletişime geçmeniz nedeniyle veri sorumlusu “Heypati Veterinerlik Ltd. Şti.” (“Klinik”) olarak işbu aydınlatma metnini tarafınıza sunmamız gerekmektedir. Tarafımıza ilettiğiniz verileriniz, iş sürecinin yürütülmesi ve sözleşmelerin kurulması için gerekli aksiyonların alınması amacıyla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi: Whatsapp hattımızdan yazmanız suretiyle kısmen veya tamamen otomatik olan yöntemlerdir. Kişisel verileriniz, sizlere gerekli hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla, Whatsapp uygulaması üzerinden yazmanız nedeniyle hizmet sağlayıcımız ile otomatik olarak paylaşılmaktadır. Hukuki bir uyuşmazlık olması veya talep halinde, hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi ve yetkili kurumlara bilgi verilebilmesi amaçlarıyla, adli makamlar ve avukatımızla paylaşılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Klinik’e iletebilirsiniz.